Unit 1: What is tourism?

THIS UNIT INCLUDES •••

• jobs in tourism      • describing job skills      • describing job routines      • the tourism industry today

Quick guide:

- Bấm vào các nút     ,      ... để chọn bài học
- Bấm vào nút      để về trang chủ
- Bấm vào nút      để kiểm tra kết quả
- Bấm vào nút      để xem gợi ý
- Bấm vào mũi tên đỏ      để hiển thị thông tin-hình ảnh