Unit 2: World destinations

THIS UNIT INCLUDES •••

• tourist destinations and attractions      • tourism flows      • numbers and statistics      • describing resources and features

Quick guide:

- Bấm vào các nút     ,      ... để chọn bài học
- Bấm vào nút      để về trang chủ
- Bấm vào nút      để kiểm tra kết quả
- Bấm vào nút      để xem gợi ý
- Bấm vào mũi tên đỏ      để hiển thị thông tin-hình ảnh