Unit 3: Tour operators

THIS UNIT INCLUDES •••

• advantages of package tours     • the role of tour operators     • asking a tour operator for information    
• prepositions of time     • preparing a tour brochure or web page

Quick guide:

- Bấm vào các nút     ,      ... để chọn bài học
- Bấm vào nút      để về trang chủ
- Bấm vào nút      để kiểm tra kết quả
- Bấm vào nút      để xem gợi ý
- Bấm vào mũi tên đỏ      để hiển thị thông tin-hình ảnh