Unit 11: Reservations and sales

THIS UNIT INCLUDES •••

• taking a booking in a travel agency     • computerized reservation systems and the travel agent    
• explaining holiday terms and conditions     • 'if' clauses     • handing over tickets to a client

Quick guide:

- Bấm vào các nút     ,      ... để chọn bài học
- Bấm vào nút      để về trang chủ
- Bấm vào nút      để kiểm tra kết quả
- Bấm vào nút      để xem gợi ý
- Bấm vào mũi tên đỏ      để hiển thị thông tin-hình ảnh