Unit 12: Airport departures

THIS UNIT INCLUDES •••

• airport facilities, services, and procedures     • responding politely to questions and requests    
• airport dialogues     • giving orders, stopping people doing something

Quick guide:

- Bấm vào các nút     ,      ... để chọn bài học
- Bấm vào nút      để về trang chủ
- Bấm vào nút      để kiểm tra kết quả
- Bấm vào nút      để xem gợi ý
- Bấm vào mũi tên đỏ      để hiển thị thông tin-hình ảnh