Skip to main content

6 Courses

Family and Friends - Starter for Kindergarten
Tiếng Anh trẻ em - Kid English
Preview Course

Tiếng Anh trẻ em - Kid English

Family and Friends - Starter for Kindergarten

Chương trình Tiếng Anh“Family and Friends - Starter" cho trẻ em 3 - 6 tuổi (Mẫu giáo lớn - Lớp 1).

“Family and Friends – Starter” giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng Tiếng Anh “phát âm chuẩn, nghe nói lưu loát, đọc viết thành thạo và ngữ pháp vững chắc”.

 Hãy trải nghiệm công nghệ dạy-học tiếng Anh vượt trội của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả nhất.

Family and Friends 1 - Grade 1
Tiếng Anh trẻ em - Kid English
Preview Course

Tiếng Anh trẻ em - Kid English

Family and Friends 1 - Grade 1

Chương trình Tiếng Anh“Family and Friends 1" cho trẻ em 6 - 7 tuổi (Lớp 1 - 2).

“Family and Friends 1” giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng Tiếng Anh “phát âm chuẩn, nghe nói lưu loát, đọc viết thành thạo và ngữ pháp vững chắc”.

 Hãy trải nghiệm công nghệ dạy-học tiếng Anh vượt trội của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả nhất.

Tiếng Anh trẻ em - Kid English
Preview Course

Tiếng Anh trẻ em - Kid English

Family and Friends 2 - Grade 2

Chương trình Tiếng Anh“Family and Friends 2" cho trẻ em 7 - 9 tuổi (Lớp 2 - 4).

“Family and Friends 2” giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng Tiếng Anh “phát âm chuẩn, nghe nói lưu loát, đọc viết thành thạo và ngữ pháp vững chắc”.

 Hãy trải nghiệm công nghệ dạy-học tiếng Anh vượt trội của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả nhất.

Tiếng Anh trẻ em - Kid English
Preview Course

Tiếng Anh trẻ em - Kid English

Family and Friends 3 - Grade 3

Chương trình Tiếng Anh“Family and Friends 3" cho trẻ em 8 - 10 tuổi (Lớp 3 - 4).

“Family and Friends 3” giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng Tiếng Anh “phát âm chuẩn, nghe nói lưu loát, đọc viết thành thạo và ngữ pháp vững chắc”.

 Hãy trải nghiệm công nghệ dạy-học tiếng Anh vượt trội của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả nhất.

Family and Friends 4 - Grade 4
Tiếng Anh trẻ em - Kid English
Preview Course

Tiếng Anh trẻ em - Kid English

Family and Friends 4 - Grade 4

Chương trình Tiếng Anh “Family and Friends 4" cho trẻ em 9 - 10 tuổi (Lớp 4 - 5).

“Family and Friends 4” giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng Tiếng Anh “phát âm chuẩn, nghe nói lưu loát, đọc viết thành thạo và ngữ pháp vững chắc”.

 Hãy trải nghiệm công nghệ dạy-học tiếng Anh vượt trội của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả nhất.

Tiếng Anh trẻ em - Kid English
Preview Course

Tiếng Anh trẻ em - Kid English

Family and Friends 5 - Grade 5

Chương trình Tiếng Anh “Family and Friends 5" cho trẻ em 11 - 12 tuổi (Lớp 5).

Family and Friends 5” giúp trẻ phát triển toàn diện kỹ năng Tiếng Anh “phát âm chuẩn, nghe nói lưu loát, đọc viết thành thạo và ngữ pháp vững chắc”.

 Hãy trải nghiệm công nghệ dạy-học tiếng Anh vượt trội của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả nhất.